Handelsbetingelser og -vilkår for annonceringIndledning

Nedenstående almindelige salgs- og
leveringsbetingelser finder anvendelse i det
omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig
aftale mellem parterne og finder
anvendelse for alle tilbud,
ordrebekræftelser, salg og leverancer
foretaget af ”Lavselvannoncer” (i det
følgende benævnt ”LAVSELVANNONCER” ).

Betingelserne finder anvendelse i såvel
forbruger- som erhvervsforhold. For så vidt
angår forbrugerkøb viger indholdet af
betingelserne for ufravigelig
forbrugerbeskyttelseslovgivning.

”LAVSELVANNONCER” er berettiget til at
lade de ydelser, der skal leveres, udføre af
underleverandører.

Tegninger og beskrivelser

Alle oplysninger om effekt, virkninger,
design, grafik, medier og anden art samt
priser, som er anført i kataloger, annoncer,
tilbud, billedmaterialer, på hjemmesider,
prislister m.m. er omtrentlige.

Priser

”LAVSELVANNONCER” har til enhver tid ret
til at ændre sine priser/prislister. Med
mindre anden aftale træffes, finder salg
sted i henhold til den prisliste, som er
gældende på ordrebekræftelsens dato.
Prisangivelser sker under forbehold for
strejke, lockout, ændring af
leverandørpriser og andre forhold, som
”LAVSELVANNONCER” ikke selv er herre
over. Opgivne priser er eksklusive moms,
og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse
herskende prisforhold for licenser, afgifter,
materialer, arbejdslønninger og
transportudgifter. mv.

Priserne er ligeledes baseret på de ved
tilbuddets afgivelse gældende valutakurser,
og kan således reguleres i forhold til
ændringer i pris- og valutaforhold. Priser
kan derfor også reguleres jf. fornævnte, for
allerede indgåede aftaler.

Betaling

Kontant betaling ved ordrebekræftelse.

Hemmeligholdelse

”LAVSELVANNONCER” er på kundens
anmodning herom forpligtet til at
hemmeligholde fortrolige oplysninger, som
”LAVSELVANNONCER” modtager
vedrørende kundens virksomhed. Kunden
forpligter sig til at hemmeligholde enhver
oplysning vedrørende
”LAVSELVANNONCER” , med mindre
oplysningen generelt er tilgængelig for
tredjemand. Parternes hemmeligholdelses-
forpligtelser vedvarer efter, at andre dele af
aftalen er ophørt.

Reklamation og mangler

I en periode på 12 måneder fra det solgtes
levering er ”LAVSELVANNONCER” ansvarlig
for væsentlige fremstillings- eller
materialefejl, forudsat at kunden kan
bevise, at fejlen eller manglen skyldes
forsæt eller uagtsomhed hos
”LAVSELVANNONCER” eller dettes folk. I
forbrugerkøb er reklamationsperioden 24
måneder, jf. købelovens regler.
Reklamationsretten bortfalder dog ved brug
af materiale, som kunden har godkendt
overfor ”LAVSELVANNONCER” , undtaget
herfra er dog trykkerifejl,
indrykningsdatofejl samt placeringsfejl.

Såfremt ”LAVSELVANNONCER” er ansvarlig
for fejl og mangler efter det ovenfor
anførte, er ”LAVSELVANNONCER”
berettiget til at foretage mangeludbedring.

Kunden opfordres til, straks efter levering,
at foretage sådan undersøgelse som
ordentlig forretningsbrug kræver, herunder
selv undersøge ydelsens indhold og omfang
i ”LAVSELVANNONCER” ’s medier. Lider det
solgte af en mangel, skal kunden straks
meddele ”LAVSELVANNONCER” dette.
Reklameres der ikke straks kan manglen
ikke påberåbes – hvilket ligeledes omfatter
genindrykning/afvikling af samme ydelse.

Eventuel erstatning kan i intet tilfælde
kræves til dækning af kundens driftstab,
avancetab, dagbøder eller andet indirekte
tab.

”LAVSELVANNONCER” ’s erstatningsansvar
pr. erstatningspådragende begivenhed kan
ikke under nogen omstændigheder
overstige et beløb, svarende til prisen for
den ydelse, som ansvaret vedrører,
eksklusive moms.

Reklamationer kan ske på telefon 44600330

Ejendomsforbehold

”LAVSELVANNONCER” bevarer
ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og
endelig betaling inkl. evt. renter og
omkostninger er erlagt. Såfremt varerne er
ændret eller forarbejdet, forbeholdes
ejendomsretten således, at den omfatter de
ændrede eller forarbejdede varer til et
beløb, der svarer til varernes værdi på
salgstidspunktet.

Materiale og korrektur

Færdigt materiale til avisannoncer skal
leveres i branchegodkendt PDF. Farveannoncer skal
leveres CMYK-separerede. Kunden er
ansvarlig for indlevering af materiale, hvad
enten det er færdigmateriale eller materiale
til brug for videre forarbejdning. Materiale
og evt. rettelser til korrektur skal indleveres
i henhold til de af ”LAVSELVANNONCER”
fastsatte tidsfrister. Ved indrykning af
annoncer under billetmærke skal navn og
adresse være ”LAVSELVANNONCER”
bekendt.

Leveringstid

Den angivne leveringstid er omtrentlig og
med forbehold af forsinkelse som følge af
force majeure og andre forhold som
”LAVSELVANNONCER” ikke er herre over, jf.
nedenfor.

Såfremt leveringstiden er aftalt til en
bestemt dato/tidspunkt udskydes
leveringsdatoen indtil det tidspunkt, da
”LAVSELVANNONCER” har modtaget
samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige
oplysninger fra kunden.

Såfremt kunden ikke opfylder eventuelle
forfaldne betalingsforpligtelser, udskydes
leveringstiden med et tidsrum svarende til
forsinkelsen af den pågældende betaling.
”LAVSELVANNONCER” kan dog frit ændre i
leveringsdatoer, indhold og layout uden
noget varsel.

Såfremt der opstår forsinkelse af andre
årsager end foran nævnt, berettiger dette
dog ikke kunden til at hæve handlen helt
eller delvist, eller gøre andre
misligholdelsesbeføjelser gældende mod
”LAVSELVANNONCER”, medmindre
forsinkelsen må betragtes som væsentlig,
og ”LAVSELVANNONCER” herefter ikke har
foretaget levering senest 14 dage efter at
have modtaget skriftligt påkrav herom fra
kundens side.

Eventuel erstatning kan i intet tilfælde
kræves til dækning af kundens driftstab,
avancetab, dagbøder eller andet indirekte
tab.
 
”LAVSELVANNONCER” ’s erstatningsansvar
pr. erstatningspådragende begivenhed kan
ikke under nogen omstændigheder
overstige et beløb, svarende til prisen for
den ydelse, som ansvaret vedrører,
eksklusive moms.

Fortrydelsesret i forbrugerkøb

I forbrugerkøb har Kunden ved fjernsalg 14
dages fortrydelsesret, jf.
Forbrugeraftalelovens regler. Ønsker
Kunden at fortryde købet skal meddelelse
herom være afsendt til
”LAVSELVANNONCER” inden 14 dage.
Fristen regnes ved køb af tjenesteydelser,
herunder digitalt indhold der ikke leveres på
et fysisk medium, fra den dag, hvor aftalen
indgås. Ved varekøb regnes fristen fra det
tidspunkt, hvor forbrugeren eller den af
forbrugeren angivne tredjemand, dog ikke
transportøren, får varen i fysisk besiddelse.
Falder den sidste dag for udøvelse af
fortrydelsesretten på en helligdag, en
lørdag, grundlovsdag, den 24. december
eller den 31. december, udløber fristen den
følgende hverdag. Fortrydelse kan ske ved
skriftlig henvendelse til
”LAVSELVANNONCER” i særskilt skrivelse
eller ved anvendelse af den af
”LAVSELVANNONCER” udleverede
standardfortrydelsesformular. Ved
udnyttelse af fortrydelsesretten skal Kunden
uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage
efter at meddelelse om anvendelse af
fortrydelsesretten er givet, afsende varen til
”LAVSELVANNONCER”. Kunden afholder
udgifterne til returnering af det købte.
Forbrugeren hæfter for enhver forringelse
af varens værdi udover den forringelse,
som skyldes forbrugerens håndtering af
varen, som er nødvendig for at fastslå
varens art, egenskaber og den måde, den
fungerer på.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten ved
køb af tjenesteydelser kan kunden
pålægges at betale for den del af ydelsen,
som allerede er leveret, hvis aftalens
opfyldelse på kundens anmodning er
påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb.

Fortrydelsesretten gælder alene i det
omfang dette følger af
Forbrugeraftalelovens regler.

Immaterielle rettigheder m.v.

Alle immaterielle rettigheder der er
udarbejdet af ”LAVSELVANNONCER” ,
herunder ophavsretligt, designretligt,
varemærkeretligt og markedsføringsretligt
materiale, der enten skal fremsendes ved
afgivelse af tilbud eller der indeholdes i den
af ”LAVSELVANNONCER” foretagne
leverance, er ”LAVSELVANNONCER” ’s
ejendom medmindre andet udtrykkeligt er
aftalt, og må ikke uden

”LAVSELVANNONCER” ’s skriftlige tilladelse
mangfoldiggøres, offentliggøres,
distribueres, kopieres, forelægges andre
firmaer eller benyttes til at udføre arbejde
efter. Alt immaterielt materiale som
”LAVSELVANNONCER” har udført til brug
ved tilbud eller der er indeholdt i den
foretagne leverance, skal på forlangende
returneres.

Produktinformationer, rådgiveransvar
m.v.


”LAVSELVANNONCER” er i almindelighed
kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de
specifikationer, der er oplyst i forbindelse
med salget – ikke for om varen er egnet til
kundens brug. Ansvar herudover påtager
”LAVSELVANNONCER” sig kun, hvis
”LAVSELVANNONCER” har ydet særskilt,
skriftlig rådgivning til kunden i form af
udarbejdelse af annoncespecifikation eller
hvor ”LAVSELVANNONCER” skriftligt har
afgivet udtalelse om det solgtes brugbarhed
til et specielt angivet formål til kunden, der
ikke må antages at besidde fornødent
sagkundskab på området til selvstændigt at
vurdere spørgsmålet om varens egnethed.
”LAVSELVANNONCER” har intet ansvar for
udtalelser, hvis det er angivet, at
udtalelserne hviler på en skønsmæssig
bedømmelse eller en vurdering.
”LAVSELVANNONCER” påtager sig kun
ansvar, hvis den ydede rådgivning må siges
at være uforsvarlig set i relation til den
viden, som ”LAVSELVANNONCER” besad på
rådgivningstidspunktet om genstanden for
rådgivningen. ”LAVSELVANNONCER” ’s
rådgivning ydes på basis af
”LAVSELVANNONCER” ’s leverandørers
opgivne data, og ”LAVSELVANNONCER”
dækker kun tab som følge af fejl i dette
datamateriale, i det omfang
”LAVSELVANNONCER” ’s leverandører yder
”LAVSELVANNONCER” erstatning herfor.
Konstateres der fejl i den af
”LAVSELVANNONCER” sammen med dettes
leverance ydede skriftlige rådgivning, skal
kunden uden unødigt ophold, straks efter at
kunden er eller burde være blevet
opmærksom på tilstedeværelsen af fejlen,
underrette ”LAVSELVANNONCER”. Ved
tilsidesættelse af denne bestemmelse
erstatter ”LAVSELVANNONCER” alene
sådanne tab, der måtte være opstået som
en direkte følge af ”LAVSELVANNONCER”
fejlagtige rådgivning på det tidspunkt,
kunden burde have underrettet
”LAVSELVANNONCER”. Ved rettidig
reklamation yder ”LAVSELVANNONCER”
kunden ny, vederlagsfri rådgivning.
”LAVSELVANNONCER” hæfter aldrig for
driftstab, avancetab, dagbøder eller andet
indirekte tab. ”LAVSELVANNONCER” ’s
erstatningsansvar pr.
erstatningspådragende begivenhed kan ikke
under nogen omstændigheder overstige et
beløb, svarende til prisen for den ydelse,
som ansvaret vedrører, eksklusive moms.
Kunden er til enhver tid ansvarlig for
lovligheden af den information, som
fremgår af annoncens indhold og
udformning. Kunden er endvidere ansvarlig
for at annoncen ikke krænker tredjemands
rettigheder eller er anstødelig. Kunden
friholder ”LAVSELVANNONCER” for ethvert
krav og tab i den forbindelse.
”LAVSELVANNONCER” forbeholder sig
endvidere ret til at afvise annoncer, spots
m.v., der strider mod lovgivningen, eller af
hensynet til læserne og lytterne.
Ligeledes forbeholder
”LAVSELVANNONCER” sig ret til at forsyne
en annonce med overskriften ”ANNONCE”,
såfremt ”LAVSELVANNONCER” vurderer at
indholdet kan forveksles med redaktionel
tekst.

Force majeure

”LAVSELVANNONCER” er ikke ansvarlig
overfor kunden, når følgende
omstændigheder indtræder efter aftalens
indgåelse og hindrer eller udsætter
opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering,
oprør og uroligheder, terroraktioner,
naturkatastrofer, strejker og lockouts,
vareknaphed hos ”LAVSELVANNONCER” ’s
underleverandører samt mangler eller
forsinkelse ved leverancer fra
underleverandører, brand, manglende
transportmuligheder, valutarestriktioner,
import- og eksportrestriktioner, dødsfald,
sygdom eller fratræden af nøglepersoner,
edb-vira eller andre omstændigheder, som
”LAVSELVANNONCER” ikke er direkte herre
over. I dette tilfælde er
”LAVSELVANNONCER” berettiget til at
udskyde levering, indtil
opfyldelseshindringen er ophørt eller
alternativt erstatningsfrit annullere aftalen
helt eller delvist.

Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er
omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om
produktansvar, gælder lovens
bestemmelser. For så vidt angår
produktansvar, der ikke er omfattet af
ovennævnte lovs bestemmelser, gælder
følgende begrænsninger:

”LAVSELVANNONCER” er kun ansvarlig for
personskade, hvis det bevises, at skaden
skyldes fejl eller forsømmelse begået af
”LAVSELVANNONCER” ’s eller andre, som
”LAVSELVANNONCER” har ansvaret for.
”LAVSELVANNONCER” er ikke ansvarlig for
skader på fast ejendom eller løsøre, som
indtræder, medens materialet er i kundens
besiddelse. ”LAVSELVANNONCER” er heller
ikke ansvarlig for skade på produkter, der
er fremstillet af kunden, eller på produkter,
hvori disse indgår. I øvrigt er
”LAVSELVANNONCER” ansvarlig for skade
på fast ejendom og løsøre på samme
betingelser som for personskade.

”LAVSELVANNONCER” er ikke ansvarlig for
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet
indirekte tab. I den udstrækning
”LAVSELVANNONCER” måtte blive pålagt
produktansvar overfor tredjemand, er
kunden forpligtet til at holde
”LAVSELVANNONCER” skadesløs i samme
omfang, som ”LAVSELVANNONCER” ’s
ansvar er begrænset efter de 3 foretagende
stykker. Disse begrænsninger i
”LAVSELVANNONCER” ’s ansvar gælder
ikke, hvis ”LAVSELVANNONCER” har gjort
sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af
parterne om erstatningsansvar i henhold til
dette punkt, skal denne part straks
underrette den anden herom.
”LAVSELVANNONCER” og kunden er
gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge
ved den domstol eller voldgiftsret, som
behandler erstatningskrav, der er rejst mod
en af dem på grundlag af en skade, som
påstås forårsaget af materiellet.

Lovvalg og værneting

I tilfælde af uenighed mellem parterne skal
tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i
Esbjerg som rette værneting. Førnævnte
lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets
internationale privatretlige regler.
”LAVSELVANNONCER” kan dog kræve
tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de
til enhver tid gældende regler herom.
Voldgiftsretten skal have sæde i Esbjerg.

Øvrigt

Ændringer eller tilføjelser til nærværende
salgs- og leveringsbetingelser skal være
aftalt skriftligt for at være gyldige mellem
”LAVSELVANNONCER” og kunden.

Kontaktoplysninger

”Lavselvannoncer”
Sydvestvej 110 -2600 Glostrup
44 60 03 30
kontakt@lavselvannoncer.dk